Algemene verkoopsvoorwaarden.
1/ Door het simpele feit van zijn aankoop, zijn bestelling en/of zijn plaatsing en/of zijn confectie aanvaardt de klant de verkoopsvoorwaarden welke hieronder worden omschreven. Deze laatste hebben steeds voorrang op elke andere algemene voorwaarden en in het bijzonder op deze welke voorkomen op de documenten die uitgaan van de aankoper.
2/ De prijzen :
 1. In onze prijzen is de BTW inbegrepen.
 2. De koper die vrijgesteld is van BTW zal het schriftelijk bewijs moeten leveren van deze vrijstelling.
 3. Onze prijzen zijn gedurende 60 dagen gewaarborgd. In geval van overschrijding van deze periode, door een uitgestelde levering eigent N.V. Devresse (Home Market/Saint Maclou) zich het recht toe om de prijzen te wijzigen.
3/ Bestellingen :
 1. De maten welke door de klant worden opgegeven worden gerespecteerd met een marge van 1 cm.
 2. De klant alleen is verantwoordelijk voor de verschillen die vastgesteld worden tussen de door hemzelf opgegeven maten en de werkelijk vastgestelde maten bij plaatsing of confectie.
 3. Een opmeting kan op aanvraag worden gedaan door een van onze specialisten.
 4. Afmetingen : aangezien veel muren niet recht zijn, is het voor alle veiligheid aangewezen 10 cm te tellen bij de opgemeten maten die tot onder de deuren moeten worden aangehouden. Bovendien is vasttapijt een levende materie die onderhevig kan zijn aan atmosferische omstandigheden zelfs in die mate dat veranderingen van 2 à 3 % als normaal moeten worden beschouwd en dus geen onderwerp zouden mogen zijn van klachten.
 5. Op maat afgeboorde matten : wij doen ons uiterste best om te leveren op maat, de techniek van het afboorden noodzaakt echter een afwijking, zowel positief als negatief van 1,5 cm in alle afmetingen.
4/ Leveringen Afhalingen :
 1. De beschikbare goederen moeten contant worden betaald, zowel bij levering als bij het afhalen ervan.
 2. Bij levering aan huis zijn de vervoerkosten ten laste van de klant alsmede de eventuele kosten onder rembours De levering geschiedt op een vooraf vastgestelde datum. Bij afwezigheid op die datum zullen de Vervoerkosten voor een tweede maal worden aangerekend bij een volgende levering.
 3. De leveringstermijnen worden bij benadering afgesproken, rekening houdend met de onvoorziene omstandigheden van het wegvervoer : wat ook de reden van de vertraging moge zijn, NV Devresse (Home Market / Saint Maclou) kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor de financiële gevolgen van deze vertraging.
 4. Een vertraging in de levering kan in geen geval aanleiding geven tot een annulatie noch tot het opeisen van een schadeloosstelling.
 5. Behoudens een voorafgaand schriftelijk akkoord zal elke niet onmiddellijk meegenomen bestelling waarvoor geen datum van afhaling werd overeengekomen, voor een periode van 3 maanden worden bewaard. Na deze periode heeft de N.V. Devresse (Home Market / Saint Maclou) de keuze :
  • de goederen worden gefactureerd en moeten onmiddellijk worden betaald.
  • de bestelling wordt geannuleerd mits betaling van een forfaitaire vergoeding welke neerkomt op 30 % van de prijs op factuur en met een minimum van 49,58 €.
 6. Als algemene regel geldt dat de bestelde goederen moeten worden afgehaald, ten laatste 30 dagen na de oorspronkelijke afgesproken datum van afhaling.
 7. In afwijking op artikel 1583 van het burgerlijk wetboek zullen alle geleverde goederen eigendom blijven van de NV. DEVRESSE (Home Market / Saint Maclou) zolang zij niet volledig zijn betaald. Tot dan blijft de NV DEVRESSE (Home Market / Saint Maclou) gerechtigd de teruggave van de goederen te eisen door middel van gewone brief en ten aanzien van beroepsaankopers, deze op te eisen in toepassing van artikel 101van de wet van 6 augustus 1987.
  • De koper staat in voor alle risico’s en gevaren die het goed met zich meebrengt, vanaf het moment van de levering tot het volledige bedrag is betaald.
 8. Bij levering van de goederen door ons vrachtvervoer dient de klant de verificatie van de hoeveelheid aan goederen te gebeuren bij ontvangst ervan.
5/ Plaatsingen :
 1. Het bestek wordt geschat aan de hand van de in voege zijnde tariefvoorwaarden op het ogenblik dat het werd opgemaakt. De definitieve prijzen zijn deze welke in voege zijn bij het opmaken van de definitieve bestelbon.
 2. Er kunnen in bepaalde gevallen supplementen worden aangerekend met name in gevallen waar door omstandigheden het onmogelijk was de juiste maten van de oppervlakte op te nemen of waar de staat van de vloer niet kon ingeschat worden.
 3. In dit laatste geval kan de plaatser een egalisatielaag aanbrengen aan de in voege zijnde tariefprijs.
 4. N.V. DEVRESSE (Home Market / Saint Maclou) behoudt zich het recht voor om een plaatsing te weigeren, namelijk daar waar de ondergrond niet de noodwendige technische karakteristieken vertoont om een plaatsing met garantie te kunnen uitvoeren : oneffenheden, vocht enz..
 5. Bij de bestelling zal de klant aan de verkoper of aan de plaatser bij de plaatsing alle zichtbare en onzichtbare karakteristieken van de ondergrond kenbaar maken : waterleidingen, gasleidingen, elektrische leidingen, verwarmingselementen of andere voorwerpen welke zich ondergronds bevinden. Doet hij dit niet, dan zal de koper de kosten moeten dragen van een eventuele reparaties of vervangingen.
 6. Indien bij de plaatsing het gebruik van een polychloropreen lijm is vereist, zal de koper erop toezien dat de plaatser slechts aan het werk gaat nadat alle warmtebronnen zijn uitgeschakeld : verwarmingsketel, boilers, elektriciteit- en gasmeters. Gedurende de werkzaamheden is het verboden te roken of aanstekers en lucifers te gebruiken alsmede ieder toestel dat vonken zou kunnen veroorzaken. Er dient gezorgd te worden voor de nodige verluchting door tocht. Op eenvoudig verzoek van de koper zullen hem alle veiligheidsvoorschriften ter zake worden meegedeeld. De verkoper kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor het niet naleven ervan.
 7. Volgende voorwaarden dienen te worden nageleefd :
  1. De koper verbindt er zich toe de lokalen tijdig te ontruimen : indien de plaatser dit moet doen zal de koper hiervoor gefactureerd worden aan het in voege zijnde uurloon. De koper alleen is verantwoordelijk voor de risico’s bij gebeurlijke materiele of lichamelijke schade welke wordt opgelopen tijdens het verplaatsen van voorwerpen.
  2. Het verwijderen van bestaande vloerbekleding is ten laste van de koper, behoudens een voorafgaand geschreven akkoord en factuur.
  3. De ondergrond moet droog en effen zijn.
  4. Om een goede plaatsing te realiseren en om technische redenen is een minimale temperatuur van 18° Celsius noodzakelijk in het lokaal.
  5. Plaatsing van drempellatten en andere bijkomende prestaties worden berekend op basis van het in voege zijn tarief.
6/ Betaling :
 1. Bij betaling bij levering of plaatsing dient de cheque welke aan de vervoerder of de plaatser wordt overhandigd opgemaakt te worden op naam van de NV DEVRESSE.
 2. Bij bestelling wordt een voorschot gevraagd van 50 % op het totale bedrag.
 3. Het saldo ervan is te betalen bij afhaling, levering of plaatsing, zelfs bij gedeeltelijke plaatsing.
 4. De verplichting tot betaling door de koper kan niet worden opgeschort door het feit van een blijkbaar gegronde klacht met betrekking tot betwiste of zelfs andere goederen.
 5. Het laattijdig of niet betalen van een gehele of gedeeltelijke factuur heeft de onmiddellijke opeisbaarheid van alle andere, zelfs niet vervallen facturen tot gevolg evenals de verhoging van het verschuldigde bedrag met 15 % met een minimum van 25 € ten titel van verwijlvergoeding verhoogd met de inningskosten. Uitsluitend ten opzichte van een verbruiker in de betekenis van de wet van 14 juli 1991 en indien aan hem niets kan verweten worden is de NV DEVRESSE (Home Market / Saint Maclou) een gelijkaardige vergoeding verschuldigd indien zij een van haar verplichtingen niet nakomt en meer bepaald deze van het goed te leveren binnen de voorziene termijn verhoogd met 2 maanden en behoudens overmacht. De onmogelijkheid van de NV DEVRESSE (Home Market / Saint Maclou) om zich te bevoorraden bij zijn gebruikelijke leverancier is een geval van overmacht in de betekenis van deze overeenkomst in het geval dat de NV DEVRESSE (Home Market / Saint Maclou) niet of niet meer over deze goederen beschikt in voorraad.
7/ Annulatie – klachten :
 1. Om aanvaard te worden moet iedere klacht schriftelijk worden geformuleerd binnen de 8 dagen na ontvangst van de factuur. Er is geen enkele terugname zonder een schriftelijk en gemotiveerd bericht van de koper via een aangetekend schrijven binnen de 8 dagen te tellen vanaf de levering en zonder de schriftelijke goedkeuring van onze firma welke daardoor niet per se instemt met de door de koper geformuleerde opmerkingen.
 2. In geval van terugname : de goederen kunnen enkel worden teruggenomen binnen de 10 dagen vanaf datum aankoop en enkel mits voorlegging van het kassaticket en/of aankoopfactuur. De terugbetaling gebeurt uitsluitend via aankoopbons Home Market
 3. Iedere betwisting zal uitsluitend afhangen van de rechtsbevoegdheid van het arrondissement Doornik en is onderhevig aan het Belgisch recht.
 4. Bij annulatie van een bestelling door de klant zal de NV DEVRESSE (Home Market / Saint Maclou) ten titel van schadevergoeding het voorschot behouden dat betaald werd bij de bestelling en dit met een minimum van 30 % op het totaal bedrag van de geannuleerde bestelling. Uitsluitend ten opzichte van de verbruiker in de betekenis van de wet van 14 juli 1991 en indien aan hem niets kan verweten worden is de NV DEVRESSE (Home Market / Saint Maclou) een forfaitaire vergoeding van 30 % van het bedrag van de bestelling verschuldigd behoudens overmacht. De onmogelijkheid van de NV DEVRESSE (Home Market / Saint Maclou) om zich te bevoorraden bij zijn gebruikelijke leverancier is een geval van overmacht in de betekenis van deze overeenkomst in het geval dat de NV DEVRESSE (Home Market / Saint Maclou) niet of niet meer over deze goederen beschikt in voorraad.
 5. Indien de goederen op maat zijn versneden voor de klant, zal het totaalbedrag van de factuur verschuldigd zijn
 6. In geval van niet-conformiteit van een confectie wijten aan een interne fout, verbindt de firma Devresse zich tot het herstellen van de confectie en dit volgens de richtlijnen van de klant op voorwaarde dat deze laatste de desbetreffende confectie terugstuurt naar de firma Devresse
8/ Kwaliteit :
Ieder vasttapijt of tapijt kan na plaatsing donkere of lichte schijnen vertonen. Het gaat om shading, een fenomeen dat wordt veroorzaakt door de lichtinval op de vezels welke verschillende posities innemen na indrukken van voetstappen of van meubels of zelfs door de onzichtbare windverplaatsingen welke onder de deuren door waait. Deze shading kan ook worden veroorzaakt door vocht. Dit verschijnsel is eigen aan alle vasttapijt. Er kan dan ook op geen enkele klacht ter zake worden ingegaan.
Alle (over)gordijnen kunnen na plaatsing wijzigingen ondergaan m.b.t. afmetingen en/of kleur naargelang de omgevingsomstandigheden (bvb. sterke vochtigheid, blootstelling aan UV licht...) Geen enkele klacht hieromtrent zal in overweging worden genomen.
9/ Vinyls :
Er is onverenigbaarheid tussen de PVC en de rubber. Inderdaad bij contact met de PVC kan de rubber sporen nalaten welke niet meer kunnen uitgewist worden. In dit geval kan de garantie niet van kracht zijn. Het is dus aangeraden om eventuele rubberen antislipvoetjes onder de meubels te vervangen door beschermers in PVC. Ook een overvloed aan boenwas onder de meubelpootjes zal dezelfde nadelige gevolgen hebben.
Neem contact met ons
Kom ons vervoegen